Persoonsgegevens die wij verwerken

Wolkat Fibre B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@wolkat.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wolkat Fibre B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wolkat Fibre B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden


Wolkat Fibre B.V. verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wolkat Fibre B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
Privacyverklaring Wolkat Fibre B.V – 21.05.21
van uw persoonsgegevens door Wolkat Fibre B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar
u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen info@wolkat.com. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wolkat Fibre B.V. wil u er
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wolkat Fibre B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@wolkat.com

Wolkat uses cookies to provide visitors to our website with the best possible experience and to analyze visitor behavior with which we can improve our website.